Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
Klanové aliance

Klanové aliance

Přejít na: navigace, hledání
Hlavní článek: Globální mapa


Glosář

 • Aliance - Unie klanů, která jim umožňuje vzájemně si převádět provincie a přenechávat bitvy. Jeden z klanů se stane vedoucím klanem (hlavní mocností), zatímco z ostatních se stanou podřízené klany (vedlejší mocnosti). Všechny klany, které patří k jedné alianci a jsou hierarchicky propojené s vedoucím klanem, jsou navzájem spojenci. Část z příjmů vedlejších mocností je stržena jako daň pro jejich hlavní mocnost.
 • Přenechávání bitev - Mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci je k dispozici přenechávání bitev o provincie. Spojenecký klan bojuje ve všech bitvách o provincii, a pokud je obsazena, tak se klan, který bitvy přenechal, stává jejím vlastníkem.
 • Převádění provincií - Převádění provincií mezi hlavní mocností a vedlejšími mocnostmi v alianci.
 • Daň - Podíl z příjmů vedlejší mocnosti, který je stržen, aby byl zaplacen hlavní mocnosti aliance. Výše daně je odsouhlasena při zformování aliance.


Hlavní pravidla

Pro správu aliancí svého klanu klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko diplomacy.png (Diplomacie).

Založení aliance

Pro založení aliance musí Velitel nebo Výkonný důstojník klanu poslat pozvánku potenciálnímu spojenci.

Pro nabídnutí aliance s klanem:

 1. Klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko diplomacy.png (Diplomacie).
 2. Přejděte na záložku „HLEDÁNÍ KLANU“ a pomocí panelu hledání najděte klan podle jeho názvu či značky.
 3. V pozici s potenciálním spojencem Klikněte na tlačítko offer_major.png (Pozvat jako hlavní mocnost vašeho klanu) nebo na tlačítko offer_minor.png (Pozvat jako vedlejší mocnost vašeho klanu).
 4. Chcete-li o klanu zjistit více, klikněte na jeho název; v dialogovém okně se zobrazí „Statistiky klanu na globální mapě“. Zde také můžete pomocí příslušných tlačítek pro pozvání pod statistikami nabídnout alianci.
 5. V zobrazeném okně nastavte navrhovanou výši daně.
 6. Klikněte na tlačítko „POSLAT“.

Počkejte, dokud potenciální spojenec vaši pozvánku nepřijme či neodmítne.

Pozvánky můžete posílat přímo z obrazovky globální mapy: klikněte na název, značku či emblém potenciálního spojence a v okně „Statistiky klanu na globální mapě“ použijte příslušná tlačítka pro pozvání.

Pro správu příchozích žádostí a nabídek svého vlastního klanu přejděte v sekci „Diplomacie“ na záložku „ŽÁDOSTI A POZVÁNKY“. Pokud váš klan dostane pozvánku, zobrazí se přes tlačítko „Diplomacie“ oznamovací ikona diplomacy_notification.png.

Spojenci mohou začít s převáděním provincií a přenecháváním bitev v den po zformování aliance.

Rozpuštění aliance

Kterákoli strana může alianci dle vlastního uvážení rozpustit, aniž by k tomu potřebovala potvrzení druhého spojence. V sekci „Diplomacie“ přejděte na záložku „SPOJENCI“ a v pozici vedle názvu klanu klikněte na tlačítko dissolve_alliance.png (Rozpustit alianci s klanem).

Aliance může být automaticky rozpuštěna v následujících případech:

 • Klan založil alianci s novou hlavní mocností – v takovém případě je aliance s předchozí hlavní mocností rozpuštěna.
 • Jeden ze spojeneckých klanů byl rozpuštěn.

Po rozpuštění aliance se maximální počet přímých podřízených pro hlavní mocnost až do dalšího dne na globální mapě sníží o počet rozpuštěných aliancí.

Příklad: Klan A měl jako hlavní mocnost maximum tří vedlejších mocností a s jednou z nich rozpustil alianci. Maximální počet vedlejších mocností pro klan A je snížen na dvě. Klan bude moci přibrat třetí vedlejší mocnost nejdříve v dalším dni na globální mapě.

Veškerá historie správy aliance vašeho klanu je dostupná v „Záznamu klanu“ na záložce „Diplomacie“.

Struktura aliance

Aliance má vždy ve vedoucí pozici jednu hlavní mocnost, zatímco vedlejší mocnosti také mohou mít podřízené klany. To tvoří hierarchickou strukturu, v níž jsou všichni členové navzájem spojenci.

Klan může mít jen jednu hlavní mocnost, zatímco maximální počet vedlejších mocností je určen pravidly sezóny na globální mapě.

Spojenecké klany v jakékoliv úrovni struktury nemohou navzájem útočit na své provincie. Převod provincií a přenechávání bitev je k dispozici pouze mezi hlavní mocností a jejími přímo podřízenými vedlejšími mocnostmi.

Chcete-li si prohlédnout nejbližší spojence klanu, klikněte v jakékoliv části sekce „Diplomacie“ na tlačítko alliance_structure.png (Ukázat spojence klanu) section.

Chcete-li sledovat aliance na mapě v režimu podrobného zobrazení mapy, klikněte ve spodní části obrazovky globální mapy na tlačítko show_major_map.png (Barvy vůdce aliance). Provincie spojeneckých klanů budou označeny barvou, značkou a emblémem vedoucího klanu.

Přenechávání bitev

Hlavní a vedlejší mocnosti si mohou navzájem předávat útoky na provincie, a to včetně vyloďovacích provincií a vyloďovacích aukcí.

Klany nemohou přenechávat obranu provincie.

Pro přenechání útoku na provincii:

 1. Klikněte v horní části hlavní obrazovky globální mapy na tlačítko schedule.png (Naplánované a připravované bitvy pro váš klan).
 2. V seznamu napravo od útoku, který chcete předat, klikněte na tlačítko transfer_battle.png (Přenechat bitvy v provincii vašim spojencům).
 3. V okně „Přenechání bitvy spojenci“ vyberte spojence pro přenechání bitvy a klikněte na tlačítko „PODAT ŽÁDOST“.

Pokud klan žádost přijme, bude v průběhu nadcházejícího hlavního času bojovat o provincii, dokud nebude provincie obsazena, nebo dokud klan nebude poražen.

Pouze klan, který přenechané bitvy bojoval, získá za útok body vlivu, postup v klanovém úkolu a body Elo hodnocení. Je-li provincie obsazena, tak klan, který útok přenechal, dostává body klanového úkolu pouze za obsazení, držení a vyplenění provincie.

Útok na provincii nemůže být přenechán v následujících případech:

 • Den, kdy byla aliance zformována, ještě neskončil
 • Spojenec je vlastníkem napadené provincie
 • Spojenec již přijal přenechání bitev od jiného klanu
 • Spojenec útočí na stejnou provincii

Pokud spojenec do přenechané bitvy nenastoupí, dostane trest za zmeškání bitvy společně s klanem, který útok přenechal.

Přenechání bitvy se automaticky zruší v následujících případech:

 • Nabídka v aukci byla ručně či automaticky zrušena
 • Žádost o účast ve vyloďovacím turnaji byla ručně či automaticky zrušena
 • Divize útočícího klanu byla rozpuštěna, protože klan opustil globální mapu
 • Aliance byla rozpuštěna – v takovém případě jsou zrušeny pouze nepřijaté žádosti o přenechání

Převádění provincií

Převádění provincií je dostupné pouze mezi přímými spojenci. Klan, který provincii dostane, se stane jejím vlastníkem a získává z ní příjem.

Provincie se převádějí za následujících podmínek:

 • Provincii lze převést pouze tehdy, pokud v ní skončil hlavní čas a vlastník provincie se nezměnil.
 • Převáděná provincie v sobě nesmí mít velitelství.
 • Pokud se v provincii nachází divize vlastníka, pak je převedena novému vlastníkovi společně s provincií.

Pro převedení provincie:

 1. Klikněte na provincii na globální mapě, a pak ve spodní části obrazovky klikněte na tlačítko transfer_provice.png (Převést provincii spojenci).
 2. V okně „PŘENECHÁNÍ PROVINCIE“ vyberte spojence a klikněte na tlačítko „PŘEVÉST PROVINCII“.

Převod nemusí být potvrzen a spojenec jej nemůže odmítnout.

Provincii nelze převést v následujících případech:

 • Den, kdy byla aliance zformována, ještě neskončil
 • Klan po podání žádosti o převod do provincie přemístil či v ní vylodil své velitelství
 • Provincie po hlavním čase změnila svého vlastníka
 • Klany svou alianci rozpustily před koncem hlavního času
 • Vlastník provincie opustil globální mapu

Daně

Od okamžiku zformování aliance může hlavní mocnost vidět veškeré příjmy podřízených klanů. Podíl z příjmů vedlejší mocnosti na globální mapě bude stržen jako daň pro její hlavní mocnost.

Zdaňují se následující příjmy klanu:

 • Zlaťáky a vliv získaný za plnění klanových úkolů
 • Zlaťáky získané za vlastnění provincie
 • Zlaťáky získané za vyplenění provincie
 • Zlaťáky a vliv získané jako daň od vedlejší mocnosti
 • Zlaťáky a vliv získané za vyplenění konvoje
 • Vliv získaný za zničení nepřátelské divize

Srážky se provádějí při obdržení každého příjmu. Když je nashromážděna minimální suma pro zaplacení daně, může klan hlavní mocnosti daň poslat v podobě konvoje. Daň se považuje za zaplacenou teprve po vyslání konvoje.

Výše srážek nemůže být desetinné číslo a je vždy zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. Proto může být součet nashromážděné daně s desetinnými čísly nižší než její vypočítaná hodnota.

Je-li aliance rozpuštěna, zůstane nashromážděná daň na straně vedlejší mocnosti a není převedena do klanové pokladnice jako skutečný příjem. Pokud bývalí spojenci alianci obnoví a zůstanou ve svých předchozích rolích, shromažďování daně se obnoví.

Nashromážděná daň se vynuluje na konci sezóny, a to bez ohledu na sumu a vztahy mezi klany.

Politický žebříček

Pokud klan vlastní provincie, které jsou spojeny s velitelstvím, patří k alianci a během sezóny vybojuje na globální mapě alespoň jednu bitvu, je automaticky zařazen na politický žebříček. Pozice klanu na žebříčku závisí na počtu bodů získaných ve třech kategoriích: body za vlastnictví provincií, body za vedlejší mocnosti a body za konvoje.

 • Body za vlastnictví provincií. Klan získává body za vlastnictví provincií, které jsou spojeny s velitelstvím. Tyto body se nesčítají a závisí na aktuálním stavu klanu: pokud nemá žádné provincie spojené s velitelstvím, nebo o všechny přijde, rovnají se jeho body za vlastnictví provincií nule. Je-li na frontě nastaven limit na počet příjem přinášejících provincií, pak to také ovlivňuje politické body za provincie.

Příklad: Klan A vlastní dvacet provincií spojených s velitelstvím. Počet příjem poskytujících provincií na frontě je omezen na deset. Proto klan A dostává příjmy pouze ze svých deseti nejvýnosnějších provincií. Klan také získává politické body jen za deset provincií.

 • Body za vedlejší mocnosti. Vedlejší mocnosti přispívají své hlavní mocnosti polovinou svých bodů za vlastnictví provincií, a také polovinou bodů za vlastnictví provincií od jejich podřízených klanů ve formě politických bodů. Proto vedoucí hlavní mocnost získává body za všechny vedlejší mocnosti v hierarchii. Body za vedlejší mocnosti se nesčítají a závisí na aktuálním stavu klanu: pokud klan nemá podřízené klany, nebo rozpustí všechny své aliance, tak se jeho body za vedlejší mocnosti rovnají nule.
 • Body za konvoje. Jak hlavní, tak i vedlejší mocnosti získávají politické body za vysílání konvojů. Čím více zdrojů je vysláno, tím více bodů klany získají, a to bez ohledu na to, zda byly zdroje doručeny. Body za konvoje se sčítají a nelze je až do konce sezóny ztratit.

Politické hodnocení klanu se zpracovává jednou za tah.

Chcete-li si prohlédnout politické hodnocení klanů, klikněte na hlavní obrazovce globální mapy na tlačítko seasonal_leaderboard.png (Sezónní žebříčky).

Kategorie: