Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty
/
/
Gunnery & Armor Penetration

Gunnery & Armor Penetration

Přejít na: navigace, hledání

Dělová výzbroj a probíjení pancíře

Pancíř a členění

Pancíř

Pancíř ve World of Warships není pouze jednolitá překážka, která musí být proražena (jako ve WoT), ale spíše vícevrstvá skládačka mnoha konstrukčních prvků a mechanismů, jež mají vlastní specifické pancéřování.

Projektil, který pronikl do lodi, se může střetnout se 4 nebo 5 vrstvami pancíře a může se zastavit nebo odrazit na kterékoliv z nich. V tomto se tvůrci pokusili přiblížit historické realitě a nasimulovat všechny podstatné vrstvy pancéřování lodi. Obrnění obvykle bývá mohutné: u běžné bitevní lodi zabírá až 40% celkového výtlaku. Proto se pokročilí návrháři snažili ušetřit něco z této hmotnosti umístěním silného pancéřování pouze okolo životně důležitých částí lodi: skladů granátů a střelecké bavlny, pohonného zařízení, velitelství řízení palby a spojovací sekce. Většina ze zbylých částí je téměř bez ochrany. Tento přístup užití buď úplné, nebo zanedbatelné ochrany se nazývá "vše nebo nic". Ve výsledku toto schéma akceptuje zranitelnost nechráněných sekcí trupu proti zápalným střelám a projektilům střední ráže, výměnou za zlepšenou odolnost proti nejtěžším průrazným projektilům, a zároveň možnost nést silnou výzbroj a dosáhnout uspokojivé rychlosti a výdrže plavidla.

Exploze munice na lodi Yamato

Přibližné rozmístění podstatných částí lodi

Životně důležité části lodi jsou chráněny citadelou, což si můžete představit jako obrněný kvádr bez dna se zkosenými boky, umístěný uvnitř trupu lodi. I když je žádoucí, aby byla citadela co nejmenší, zároveň tento uzavřený prostor pomáhá generovat vztlak při zatopení ostatních částí lodi. Ve hře vynulováním bodů života (HP) citadely dojde k úplnému zničení lodi, i když budou ostatní části nepoškozeny.

Průřez bitevní lodí

Z citadely vedou vzhůru k věžím hlavní baterie šachty, označované jako barbety. Lodní sklady munice jsou uvnitř nebo okolo barbety a obsahují zásoby granátů hlavní ráže a střelného prachu. Probití pancíře citadely v místě skladů munice končívá okamžitým zničením lodi. Jak může hráč poznat, kde se nachází tyto důležité sekce, když střílí do boku neznámé lodi? Rychlý náhled na plánek lodi a zkušený odhad postačí. Citadela je obyčejně umístěna uprostřed a měří zhruba polovinu délky lodi. Jako jednoduché pravidlo platí, že pokud střílíte na bok lodi, miřte přímo na střed, pod komíny a blízko k čáře ponoru. Pokud je nepřítel postaven zády nebo čelně, miřte přímo pod záď nebo příď - ale pamatujte, že střely mají tendenci se od zkosené přídě odrážet. Sklady munice jsou obyčejně umístěny přímo pod věžemi hlavní ráže.

Pancéřový pás na bocích lodi poskytuje ochranu proti přímé palbě, zatímco pancéřová paluba chrání proti palbě nepřímé - to je situace, kdy při střelbě na velkou vzdálenost dopadají granáty pod velkým úhlem, tedy na horní část lodi. Nicméně kvůli velké ploše, která musí být chráněna, je pancéřování paluby podstatně tenčí, než na bocích lodi. Z toho plyne, ze granáty dopadající na palubu mohou probít ochranu lodi, zatímco stejné granáty nejsou schopny projít skrz boční pás.

Členění

Loď představuje bojový prostředek stejně jako vojenskou základnu, protože je navržena pro dlouhé nezávislé operace. Proto je většina vnitřních prostor lodi uzpůsobena pro každodenní aktivity, které však nemají vliv na výkon v kritické fázi boje. Granát, který zničí lodní prádelnu nebo kuchyň může mít sotva srovnatelný efekt na bojeschopnost jako přímý zásah skladů munice nebo strojovny.

File:FiveParts.jpeg

Proto jsou na rozdíl od vozidel WoT lodě ve World of Warships rozděleny na mnoho částí, kdy má každá vlastní množství bodů zdraví (HP). Poškození je zasažené části způsobeno odečtením daného počtu HP. Těmito částmi jsou: příď, záď, citadela, kasemata (středová část bez citadely) a nástavby. Navíc každému modelu lodi je ve hře přidělena virtuální část zvaná "celý trup". Součet HP všech částí lodi je zhruba dvojnásobný oproti zobrazenému množství HP lodi. To napodobuje myšlenku bojové efektivity: v reálné situaci mohla být loď vyřazena z boje dříve, než byly zničeny všechny její části.

Každá sekce (mimo citadelu) má dvě hraniční hodnoty, po jejichž dosažení je další obdržené poškození redukováno. Tyto hranice se liší podle části i lodi.

 • V počátečním stavu loď bude dostávat poškození normálně (x0,33 při probití). Sekce postupně tmavne, jak dostává další poškození.
 • Po dosažení první hranice je další poškození poloviční (x0,165 při probití). V tomto stadiu je sekce začernalá.
 • Nakonec po dosažení druhé hranice již sekce nedostává další poškození, nastává stav tzv. saturace poškození. Není zde žádné vizuální odlišení od předchozího stavu, ale všimnete si, že projektily již nezpůsobují poškození této sekce.
 • Bez ohledu na stav sekce, průstřel skrz (overpen.) vždy uděluje x0,1 a zásah citadely x1,0 poškození, i když je množství HP dané sekce vyčerpáno.
 • Pokud je dosažena druhá hranice prostřední sekce, všechny ostatní sekce obdrží poškození jako po dosažení první hranice, i když ještě nebyly poškozeny. Poškození od ohně, zaplavení, overpenetrací a zásahu citadely nesnížují HP žádné sekce (ale sníží lodi celkové množství HP jako obyčejně). Sekce bez zbývajících HP tak může dál normálně hořet nebo se zaplavovat a udělovat lodi poškození.


Je důležité poznamenat, že s výjimkou citadely každý zásah do "reálné" součásti udělí také stejné poškození do virtuální části zvané "celý trup". Zároveň pamatujte, že pouze zásahem citadely udělí granát poškození rovné maximu své uvedené hodnoty.

Moduly

Ve hře se setkáme s několika lodními moduly: motor (pohon), kormidlo, protiletadlová (AA) stanoviště, torpédomety, dělové věže atd. Moduly mají 3 stavy: funkční, poškozeno, zničeno. Poškozený modul ztrácí svou funkčnost dokud není opraven, zničený modul již zprovozněn být nemůže. Některé moduly mohou být pouze poškozeny, nikoliv však zničeny (např. pohon), jiné zase mohou být pouze zničeny, ale ne poškozeny (např. AA stanoviště).

Každý modul má určitý počet HP. Pokaždé když je modul zasažen, hra spočítá pravděpodobnost s jakou bude poškozen (tato šance bude snížena schopností velitele). Pravděpodobnost kritického zásahu který vede k poškození roste s ubývajícími HP modulu. Jakmile modul dosáhne nulových HP, je zničen.

Druhy granátů

Běžný tříštivý a průbojný granát.

World of Warships aktuálně obsahuje dva typy granátů:

 • Tříštivý / Tříštivo-trhavý (HE)
 • Průbojný (AP)

Balistický model pro AP i HE granáty je stejný; nicméně lodě mívají rozdílné úsťové rychlosti pro každý typ. Stopa letícího granátu ve hře nemusí odpovídat jeho trajektorii, slouží pouze pro lepší vizuální dojem ze střelby.

Tříštivý

Tříštivé (HE) granáty mají okamžitou roznětku a explodují ihned po zásahu cíle. Navíc vedle přímého poškození dokáží snadno zničit moduly na palubě jako např. AA stanoviště, stejně jako způsobit požár, který způsobuje velké průběžné poškození, pokud není uhašen. Jako AP granáty, i HE způsobí 0 poškození pokud neprorazí pancíř a roztříští se, 1/3 uvedeného poškození při průrazu (penetrace) a plné plné poškození při průrazu citadely.

HE granát může prorazit maximálně jednu vrstvu pancíře. To způsobí, že udělí obyčejné poškození za probití spíše než za probití citadely, pokud předtím zasáhl jinou vrstvu pancíře, bez ohledu na tloušťku obou vrstev. To je výhoda některých představných nebo turtleback ("želví krunýř") pancéřování. V některých případech kdy zasáhnou "prázdnou" sekci lodi (např. protitorpédový pás), nemusí způsobit žádné poškození.

HE penetrace

Na rozdíl od AP granátů, průbojnost HE granátů nezávisí na dopadovém úhlu nebo rychlosti - každý HE granát má pevně danou hodnotu průbojnosti, která se porovnává s hrubou tloušťkou pancíře. Zpracování probíhá následovně:

 1. Začínáme s průměrem granátu v mm.
 2. Vynásobíme:
  • 1/4 pro Britské bitevní lodě, Německé bitevní lodě (včetně 128 mm sekundárních, ale ne 105 mm)a Německé křižníky.
  • 1/6 pro ostatní lodě.
 3. Zaokrouhlíme na nejbližší reálné číslo (xx,5 se zde obvykle zaokrouhluje dolů). Toto je hraniční hodnota pro roztříštění granátu, tedy minimální tloušťka pancíře, který střele odolá.
 4. Pokud má velitel schopnost zpožděná roznětka pro HE střely (IFHE), vynásobíme hraniční hodnotu 1,3 a již nezaokrouhlujeme.

Na této stránce je výčet některých hraničních hodnot.

Ve zkratce:

Pancíř potřebný pro roztříštění HE granátu
Lodě bez IFHE s IFHE
Běžně zaoukrouhlit(ráže / 6) zaoukrouhlit(ráže / 6) * 1.3
UK bitevní loď
Německý křižník
Německá bitevní loď

zaoukrouhlit(ráže / 4)

zaoukrouhlit(ráže / 4) * 1.3

Pokud je tloušťka pancíře rovna nebo větší než hraniční hodnota, HE granát se rozpadne. Jinak pokud je tloušťka menší než hraniční hodnota, granát pancíř probije.

Příklad: Cleveland má děla ráže 152 mm. Podíl 152/6 dává hodnotu HE penetrace 25,33 mm, což je zaokrouhleno na 25 mm. Tedy každý pancíř tloušťky alespoň 25 mm roztříští tento granát, zatímco 24 mm nebo tenčí bude probit. S IFHE tato hodnota vzroste na 25 mm * 1,3 = 32,5 mm. Tedy s IFHE je třeba nejméně 33 mm plát na zastavení granátu.

Opačný výpočet je následovný:

Největší ráže granátu, který se roztříští
Lodě bez IFHE s IFHE
Běžně (pancíř + 0.5) * 6 (zaokr.dolů(pancíř / 1.3) + 0.5) * 6
UK bitevní loď
Německý křižník
Německá bitevní loď

(pancíř + 0.5) * 4

(zaokr.dolů(pancíř / 1.3) + 0.5) * 4

Příklad: Shchors ma 75 mm pancíř citadely. Proto může rozbít normální HE granát ráže až (75 + 0,5) * 6 = 453 mm, ale bude citadelován ráží 454 mm a více. S IFHE je ráže největšího rozbitelného granátu pouze (zaokr.dolů(75 / 1,3) + 0,5) * 6 = 345 mm. Ráže 346 mm již dokáže probít citadelu. UK a německé bitevní lodě a německé křižníky bez IFHE mohou Shchors citadelovat granáty ráže nad 302 mm, s IFHE pak i granáty nad 230 mm.

Průbojný

Na rozdíl od HE, AP granáty způsobují poškození pouze pokud probijí pancíř. Roznětka AP granátů je iniciována po průchodu pancířem a historicky byl čas exploze vypočítán tak, aby granát explodoval po zhruba 10 metrech od průchodu pancířem, tzn. uprostřed bitevní lodi. Z toho plyne, že AP granát při zásahu jen lehce pancéřovaného cíle může proletět skrz celou loď (overpen) a bez užitku explodovat venku na druhé straně, nebo vůbec nemusí dojít ke spuštění roznětky. Načrtneme si příklad roznětky u 16 palcového AP granátu Mark 8 lodi Iowa. Jeho roznětka má zpoždění 0,033 sekundy. Pro její aktivaci je třeba plát tloušťky 3,8 cm při úhlu dopadu 0° nebo 1 cm při 65°. Úsťová rychlost pro novou hlaveň a plnou prachovou nálož je 762 m/s. Proto pokud by granát ihned po opuštění hlavně narazil na plát tloušťky 3,8 cm, explodoval by 762*0,033 = 25 metrů po průchodu tímto plátem. Většina AP granátů ve hře má zpoždění roznětky 0,033 s, ale jsou i roznětky s časem 0,1 s. Tak od verze 0.3.1 byla tloušťka pancíře potřebná k aktivaci AP roznětky následující (kalibr - pancíř): 410mm - 68mm, 356mm - 59mm, 203mm - 34mm, 155mm - 26mm.

Když granát neprobije pancíř (roztříštění, odraz), způsobí 0 poškození, ať už AP nebo HE (druhý jmenovaný se nemůže odrazit). Nicméně HE má stále šanci způsobit požár nebo poškodit moduly (plošné poškození). U většiny lodí platí následující úhly pro odraz AP:

 • 0-30 stupňů -> vždy odraz
 • 30-45 stupňů -> šance na odraz
 • 45-90 stupňů -> nikdy se neodrazí

Od verze 0.7.6 nemá žádná loď horší úhly.

Následující lodě mají zlepšené úhly:

Loď Úroveň Národ Šance na odraz platí od Vždy se odrazí
Black Swan I Wows_flag_UK.png 20° 10°
Vyzkoumané křižníky: Weymouth, Caledon, Danae, Emerald II - V Wows_flag_UK.png 25° 10°
Vyzkoumané křižníky: Leander, Fiji, Edinburgh, Neptune, Minotaur VI - X Wows_flag_UK.png 30° 15°
Prémiová bitevní loď: Hood, Duke of York VII Wows_flag_UK.png 30° 22.5°
Těžké křižníky: Pensacola, New Orleans, Indianapolis, Baltimore, Buffalo, Des Moines VI-X Wows_flag_USA.png 30° 22.5°
Ostatní lodě All All 45° 30°

Probití způsobuje x0,33 (násobek) poškození uvedeného v popisu daného granátu, AP i HE, musí však probít pancíř a vybuchnout uvnitř lodi. Probití skrz (overpen) způsobuje x0,10 uvedeného poškození. Overpen nastane, když granát probije celou loď skrz na skrz, než vybuchne. Proto HE nikdy nemůže overpenetrovat díky menším hodnotám pro aktivaci a zpoždění roznětky. Zásah citadely vždy způsobí x1,0 uvedeného poškození (ačkoli overpenetrace citadely je možná a udělí x0,1 poškození). Torpédoborce od verze 0.2.4/0.3.0 nemají citadelu. Před verzí 0.4.1 probití střední sekce torpédoborce udělilo x0,5 uvedeného poškození, nicméně toto už také neplatí a probití tak způsobí x0,33 poškození uvedeného u granátu.

Frame_3b_V04_eng_small.gif

Správné úhlování lodi znamená mnoho, jestliže na vás nepřítel střílí AP granáty: jestliže granát narazí na pancíř pod úhlem, musí probít více materiálu (prochází plátem úhlopříčně, ne kolmo). Navíc od určitých úhlů dopadu (méně než ~20-40°) granát prostě sklouzne/odrazí se, i když by měl dost síly k probití takto tlustého plátu. Po odrazu stále může granát způsobit jiné poškození, ale pouze na stejné lodi. Pokud je tloušťka pancíře menší než 1 / 14,3 ráže granátu, nikdy nedojde k odrazu granátu, bez ohledu na úhel dopadu. V takovém případě dojde k prolomení (overmatch) pancíře.

Frame_1a_V04_eng_small.gif

Frame_1b_V04_eng_small.gif

Při střelbě z určité vzdálenosti AP granáty dopadají na bok i palubu pod takovým úhlem, že buď neprobijí pancíř nebo se odrazí. Tato vzdálenost, ze které je přímá i nepřímá palba jen málo efektivní, se nazývá "imunní zóna" (IZ). Navzdory jménu IZ nezaručuje nezranitelnost. Loď bojující v její IZ stále může utrpět mnoho zásahů, ale teoreticky je plně chráněna proti kritickým zásahům citadely. (Nepřímá palba stále potřebuje testování, protože "zkrácené" vzdálenosti ve hře občas způsobí problém, kdy granáty udělují velké poškození po odrazu od pancíře paluby.) Pozn. překl.: ve hře jsou dostřely radikálně zkráceny oproti realitě námořních soubojů.

Immunity_zone.jpeg

Trajektorie pod vodou

AP granáty mohou probít pancíř lodi i pod čárou ponoru po průchodu vodou. Obrázek vpravo ukazuje typický průchod AP granátu vodou: (1) - granát pronikne hladinou a roznětka je aktivována prudkým zpomalením, (2) - trajektorie granátu se změní (to platí pro každý AP granát, který dopadne do vody), (3) - po krátkém zpoždění roznětka odpálí granát. Obrázek také zobrazuje dva výsledky zásahu pod vodou: probití pancíře a odraženou střelu. Od verze 0.4.1 zásah pod hladinou nezpůsobuje zaplavení.

AP - vnitřní odrazy

AP granát, který probije pancíř, způsobí další poškození probitím v sekci, kde dojde k odrazu. Následující odrazy způsobují další poškození probitím, dokud granát nevylétne z lodi nebo nevybuchne po aktivaci roznětky.

K tomuto dodatečnému poškození dochází většinou při střelbě proti "turtleback" pancéřování (běžnému u Německých bitevních lodí a dreadnaughtům ostatních národů). Nepřímá palba která není schopna prorazit vnitřní paluby může také způsobovat odrazy udělující dodatečná poškození.

Sekundární zbraně

Sekundární baterie střílí HE i AP municí. Každá zbraň má však pevně přiřazený typ, který se nedá měnit. Který druh konkrétně používá vaše loď, zjistíte v podrobných informacích o dělostřelecké výzbroji lodi na obrazovce přístavu.

Sekundární výzbroj míří doprostřed nepřátelské lodi, na čáru ponoru. Při větších vzdálenostech rozptyl střel způsobuje zásahy i do ostatních částí lodi. Na krátkou vzdálenost však trefují boční pás, a proto se HE střely obyčejně rozpadnou (pokud nemá cíl nedostatečné pancéřování boků), zatímco AP střely jsou schopny probít či zasáhnout citadelu.

Výběr mezi AP a HE

Obecná pravidla pro každou ze tří lodních tříd:

Jako bitevní loď

Give_them_hell.jpeg

Střelba na jinou bitevní loď (BL) AP granátem je nejefektivnější pří přímé palbě na blízkou nebo střední vzdálenost, zhruba do ~10-12 km. Nepřítel by neměl být příliš moc z úhlu. Ideálně by měl být kolmo ke směru palby. Můžete docílit i zásahů citadely při nepřímé palbě na maximální dostřel. Pokud nejste přesvědčeni, že můžete zasáhnout citadelu, HE by mohly být lepší volbou.

AP granáty by měly být použity i proti dobře obrněným křižníkům a letadlovým lodím (LL), pokud máte jistotu zásahu citadely salvou na čáru ponoru. Protože jejich pancéřování se ani neblíží tomu u BL, úhlování tolik neovlivňuje průbojnost vašich AP granátů. Dobrým nápadem je nejdříve zapálit LL a zabránit jí tak vysílat své letouny.

Proti lehce chráněným křižníkům a LL by se měly použít HE granáty - mají v tomto případě dostatečnou průbojnost na zasažení citadely. Nicméně AP způsobují citadele větší poškození. Také byste měli používat HE proti torpédoborcům - AP totiž téměř vždy proletí skrz; navíc HE granáty mohou vyřadit moduly lodi (pohon, kormidlo, torpéda...), což může torpédoborec vyřadit z boje i když není zničen.

Ještě poslední věc: vždy je lepší použít granáty špatného typu, které jsou aktuálně nabity, než téměř 30s přebíjet. Neefektivní poškození je lepší než žádné poškození.

V aktualizaci 0.7.11 změněna mechanika poškození AP granátů, k zabránění vzácným případům, kdy velkorážné granáty udělovaly nadměrné poškození torpédoborcům. K tomu docházelo, když granát zasáhl pancíř torpédoborce v ostrém úhlu. Síla efektivního pancíře umožnila granátu odjištění a ten následně způsobil rozsáhlé škody uvnitř trupu lodi. Standardní poškození, které torpédoborce normálně dostávají od těžkého granátu, jež zasáhne jejich trup, se však musí rovnat poškození způsobenému granátem, který prolétne skrz. Kvůli výše zmíněné situaci však hodnoty obdrženého poškození přesahovaly hodnotu průstřelu skrz, jež se rovná přibližně 1/3 maximálního poškození granátu. To znamená, že drobný torpédoborec s množstvím HP, které se dá jen stěží nazvat působivé či velké, může ztratit většinu svých bodů výdrže následkem pouhého jediného zásahu.

V aktualizaci 0.7.11 zavádíme omezení na maximální poškození, které může AP granát způsobit všem torpédoborcům vyjma lodí Khabarovsk a Harugumo. Poškození HP lodi, způsobené AP granátem s ráží 280 mm a vyšší, nepřesáhne 10 % z maximálního možného poškození, které může takový granát způsobit. Ačkoliv se 10 % zdá jako poměrně nízká hodnota, způsobí takový zásah torpédoborcům stále značné škody.

Tato změna se nedotkne torpédoborců Harugumo a Khabarovsk, protože poškození, které aktuálně dostávají, je již tak v rámci očekávaných limitů a jeho dalším snížením by se tyto dvě lodě staly nadměrně silnými.

Křižník

Proti bitevní lodi je nejlepší volbou HE munice. Souvislé zásahy HE granáty a trvalé požáry jsou zhoubou pro kapitány BL. Ale nesnažte se bojovat samostatně - zkušený kapitán BL vás dokáže odpravit na pár dobře mířených AP salv. Na krátkou vzdálenost a z dobrého úhlu můžete zkusit probít citadelu BL pomocí AP munice, ačkoli není dobrý nápad být tak blízko u nepřátelské bitevní lodi.

Proti ostatním křižníkům a LL použijte AP střely na krátkou a střední vzdálenost, když můžete spolehlivě zasáhnout citadelu - dobře umístěná salva dokáže smazat až polovinu zdraví nepřítele. Pokud je nepřítel daleko nebo dobře naúhlovaný, použijte HE, které by se měly používat i proti torpédoborcům (téměř vždy).

Torpédoborec

U většiny torpédoborců jsou hlavní zbraní torpéda (zejména u japonských lodí). Nicméně HE granáty jsou vhodné pro ostřelování ostatních torpédoborců, nebo pro dělostřeleckou podporu proti velkým lodím nepřítele - v druhém případě možná vaše granáty nezpůsobí mnoho poškození, ale vzhledem k velké kadenci je značná šance na způsobení požárů.

AP munice by měla být použita proti lehce obrněným křižníkům a LL, pokud mají vaše zbraně dostatečnou průbojnost proti jejich citadele. A občas také proti jiným torpédoborcům, protože způsobují vetší poškození než HE, i když nedokáží vyřadit moduly nepřítele.

Rozptyl granátů

Náčrt rozptylu granátů

Jakkoliv dokonale v klidu mohou být zbraně na lodi, po sobě vystřelené granáty nedopadnou na stejné místo, ale ve shluku roztroušeném do šířky i délky. Tento fenomén se nazývá rozptyl a závisí na mnoha nezávislých příčinách (bez ohledu na chybu obsluhy), jako jsou: drobné odchylky v hmotnosti granátu, odchylky v množství střelného prachu, fyzické limity zaměřovacích systémů, vliv větru, vzdušné vlhkosti a tlaku vzduchu, apod.

Hodnoty rozptylu hlavních zbraní jsou viditelné v přístavu

Pozorováním pozice stop dopadu v okolí zaměřeného bodu jsme zjistili, že granáty padají zhruba do eliptické oblasti vzhledem ke směru letu. Elipsa sestavená v okolí oblasti rozptylu se nazývá elipsou rozptylu. Vždy když hráč vystřelí z hlavních děl, hra sestaví 2-rozměrnou elipsu okolo zaměřeného místa a činí tak nezávisle pro každou vystřelenou salvu. Dvojklik vystřelí všemi nabitými děly naráz s jednou elipsou rozptylu, postupné výstřely vytvoří elipsu zvlášť pro výstřel každé z věží. Tato elipsa má přesnou šířku i délku, které závisí na charakteristice zbraně. Hodnota rozptylu uvedená v přístavu je horizontální délkou elipsy rozptylu při střelbě na maximální dostřel, tedy hodnota popisující stranové rozmístění granátů vzhledem k lodi hráče.

ShipDispersion.jpg

Dopady granátů v elipse rozptylu nejsou rovnoměrně rozmístěny po celém povrchu, ale shlukují se směrem ke středu. Intenzita s jakou granáty padají na různá místa oblasti lze popsat pomocí Gaussova (normálního) rozdělení. Hodnota v přístavu popisuje rozptyl z hlediska pravděpodobné chyby, tzn. udává hodnotu kdy 50% vystřelených granátů dopadne v okolí zaměřeného místa. To bylo potvrzeno pokusy provedenými hráči. Rozptyl v přístavu (červená čára na následujícím grafu) je standardní odchylka (zelená čára) granátů dopadnutých za horizontální osu elipsy rozptylu:

Fuso_max_range_Dispersion.jpeg

Pokud je vzdálenost střelby menší než maximální dostřel, horizontální rozptyl se přiměřeně zmenšuje. Horizontální rozptyl na jinou vzdálenost než maximální, stejně tak ani vertikální rozptyl, nebyly sice WarGamingem veřejně uvedeny, nicméně na základě dat sesbíraných hráči pro některé lodě, jsou následující:

data budou přidána později

Hodnoty rozptylu jsou stejné pro HE i AP munici stejné zbraně. Rozptyl zbraní hráče může být upraven podle jeho vybavení a kamufláže nepřítele. Úprava řízení palby 2 snižuje oblast elipsy rozptylu o 7%. Navíc WarGaming uvedl, že neoznačení lodi symbolem X zvyšuje rozptyl střel na ni vystřelených o nespecifikovanou hodnotu.

USN a IJN disperze pro v.0.4

Pokud jsou základní a maximální rozptyly bitevních lodí zakresleny do grafu, objeví se dva odlišné směry: jeden pro IJN a druhý pro USN:

Dispersion_values_graph.jpeg ‎

Pozorní si všimnou, že rozptyl u bitevních lodí na vzdálenost menší než maximální, sleduje tuto linii. Například, i když WG neuvedlo rozptyl Iowy na 10km, pohledem do tohoto grafu můžeme určit, že to je okolo 150m, atd. Pokud je to správně, pak IJN bitevní lodě mají lepší přesnost než USN pro vzdálenosti nad ~10km a opačně.

Pro verzi 0.4.1, WG snížilo rozptyl na velmi krátkou vzdálenost (pod 4km) u všech lodí.