Vítejte na Wargaming.net Wiki!
Varianty

Ships of Pan-Asia

Přejít na: navigace, hledání

Lodě Pan-Asie

Wows_flag_Pan_Asia.png
Pan-Asijská část nezastupuje konkrétní národ, nýbrž je složena z lodí různých národů v rámci Asijsko-Pacifické oblasti. V současnosti obsahuje lodě pěti námořnictev: Čínské lidové republiky, Čínské republiky (Tchaj-wan), Korejské republiky (Jižní Korea), Indonéské republiky a Thajského království. Ve hře každá loď pluje pod vlajkou svého národa (viz níže) namísto vlajky Pan-Asie.
Wows_flag_China.png
PLAN Huanghe, křižník VI. úrovně
Oficiálně založeno v září 1950, Námořnictvo lidové osvobozenecké armády (PLAN) bylo původně vytvořeno z jednotek zběhlých z námořnictva Čínské republiky během Čínské občanské války. Formálně bylo odnoží Lidové osvobozenecké armády a jeho podřízení suchozemským bratrům vedlo k mnoha problémům.


Rychlý rozmach v padesátých letech byl možný díky nákupu použitých fregat a torpédoborců od sovětského námořnictva, zatímco Čínská lidová republika vyvíjela lodní stavitelství a námořní architekturu vlastními silami (s pomocí Sovětů). Až do 80. let a rozpadu Sovětského svazu PLAN zůstalo zaměřeno hlavně na pobřežní a říční boje. Čína sehrávala stále významnější roli ve světě - i námořně - což vedlo k rozmachu moderního PLAN a zavedení tzv. "schopností zelených vod" (green-water = pobřežní síly schopné operovat na oceánech; brown-water/řeky, blue-water/oceány), což se rozvíjí dodnes. PLAN využívá nejméně jednu moderní letadlovou loď (pořízenou coby nadbytek z námořnictva Ruské federace), zatímco vyvíjí vlastní program nosiče letounů. V roce 1981 také spustili svou první ponorku vybavenou nukleárními balistickými raketami a pokračují ve vývoji vlastních návrhů hladinových lodí i ponorek.


Wows_flag_ROC.png
ROCS Loyang, torpédoborec, úroveň VIII
Kořeny Námořnictva čínské republiky (ROCN) jsou datovány do roku 1912 a ustavení Ministerstva námořnictví, po pádu dynastie Qing a následném založení Čínské republiky. ROCN zůstalo loajální Kuomintangské vládě během politického chaosu ve 20. letech a zaměřovalo se na říční hlídky či boje při pobřeží, protože se nemohlo rovnat síle lodí japonského Císařského námořnictva (IJN) na moři.


Zničením jejich ubohých sil v prvních dnech Druhé Čínsko-Japonské války roku 1937, ve skutečnosti přestalo ROCN do konce 2. sv. v. existovat. Bylo pozvednuto a přetvořeno přísunem vyřazených spojeneckých a zajatých japonských lodí, nicméně následně bylo opět zdecimováno čínskou vnitřní politikou, kdy některé jednotky zběhly, aby podpořily komunistické síly během Čínské občanské války, která vypukla v březnu 1946. Loajální jednotky ROCN byly pověřeny pomocí a ochranou evakuace více než milionu uprchlíků z Číny na Tchaj-wan, v říjnu 1949, po porážce Čankajška komunisty Mao Ce-tunga.

K velkému zklamání Čínské lidové republiky, západní námořnictva (jako např. U.S. Navy) rychle navázala vztahy s exilovými ozbrojenými jednotkami Čínské republiky a podporovala je v následujících desetiletích. Přísun technologií a materiálu udržoval ROCN moderním a schopným obstát, když na počatku 90. let vznikaly obavy, že by PLAN mohlo izolovat celý ostrov. Místní lodní průmysl nemohl dodávat ponorky, ale úspěšně vyvinul a předal do služby v ROCN množství fregat, korvet a hlídkových lodí. Spolu se zakoupenými použitými loděmi ze Spojených států, Francie, Německa a Nizozemí, tak mohlo moderní ROCN pokračovat v kontrole pobřeží a provádění protiblokádních opatření ve stínu rozpínajícího se PLAN.


Wows_flag_South_Korea.png
Torpédoborec ROKS Chung Mu, úroveň IX
Třebaže nebylo oficiálně založeno dříve než po vzniku Korejské republiky 15. srpna 1948, novodobé Námořnictvo Korejské Republiky (ROKN) vidí svůj původ již v Námořní obranné skupině, sestavené 11. listopadu 1945 po ústupu Japonců z Korejského poloostrova. Původně mělo za úkol hlídkování a obranu korejského pobřeží, následně se přeměnilo na Korejskou pobřežní stráž, která byla časem reorganizována na ROKN.


Mladé námořnictvo mělo sotva čas shromáždit majetek, když se ocitlo vtaženo do Korejské války, která vypukla v červnu 1950. Podpořeno zakoupenými a darovanými použitými druhoválečnými loděmi od spojenců - stejně jako samotnou účastí námořnictev Organizace spojených národů (OSN) - ROKN si rychle vybudovalo reputaci agresivního, schopného a efektivního bojovníka. Klid zbraní, který po třech letech ukončil válku, udal cestu k dlouhotrvajícímu, nestabilnímu míru mezi Korejskou (Jižní Korea) a Korejskou lidově demokratickou republikou (Severní Korea).

Od konce korejské války se ROKN soustředilo na budování námořních sil, které udrží pod kontrolou Severokorejce a jejich pobřežní oblasti. Od konce 70. let růst jihokorejské ekonomiky a lodního průmyslu umožnil rozšíření flotily o torpédoborce, fregaty a korvety domácí produkce. Novodobé ROKN pokračuje v misích odstrašujících agresi, v ochraně národního námořního práva a v podpoře zahraniční politiky. Od počátku 21. století je součástí jeho celkového poslání účast v několik mírotvorných operacích.


Wows_flag_Indonesia.png
KRI Gadjah Mada, torpédoborec VII. úrovně
Založeno 10. září 1945, během úvodních dnů Indonéské národní revoluce, bylo Námořnictvo indonéské republiky (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut,nebo TNI-AL) sestaveno hlavně z námořníků se zkušenostmi z nizozemského královského (Royal Dutch) nebo japonského Císařského (IJN) námořnictva. Ve skutečnosti využívalo zajmuté japonské lodě, které se během konfliktu utkaly s nizozemským námořnictvem.


Konec revoluce vyznačil přerod Indonéského námořnictva v moderní námořní sílu. V souladu s výsledky konference u kulatého stolu v prosinci 1949 získalo TNI-AL množství válečného materiálu a námořních základen. Přístí dekádu TNI-AL posílilo a zlepšilo své schopnosti, reorganizací bylo rozděleno na různé námořní síly. Založilo námořní pěchotu - Velitelství námořního přepadového oddílu (Korps Komando-Angkatan Laut, or KKO-AL) - zatímco se zaměřovalo na námořní letectvo. Jeho přístup k bojovému vybavení rostl co do rozsahu, tak i do velikosti, díky Nizozemí i dalším státům.

Posílené TNI-AL se pomohlo vypořádat s mnoha separatistickými hnutími, která se objevila v 50. letech. Na vrcholu Studené války byla nezkušená Indonézie uchráněna před rozpadem zevnitř, aby zjistila, že je zapletena do velkého konfliktu mezi USA a Sovětským svazem, šířícím se po celém světě. Množství ex-sovětských plavidel si našlo cestu do služeb TNI-AL, protože mezi oběma zeměmi panovaly bližší vztahy, které však byly v důsledku coup d'état (státního převratu) v září 1965 přerušeny. Několik roků politického chaosu nakonec vyústilo v demokratičtější vládu, která se snažila navázat vztahy se (a získat od nich ekonomické investice) západními národy jako USA nebo Velká Británie.

TNI-AL prošlo výraznou modernizací v 80. letech, kdy obohatilo arzenál o raketové řižníky a další pokročilé technologie. Momentálně Indonézie disponuje největším námořnictvem mezi národy jihovýchodní Asie a je třeba zmínit schopnost postavit moderní raketové křižníky a ponorky prostřednictvím dohod s Jižní Koreou.


Wows_flag_Thailand.png
RTNS Phra Ruang, torpédoborec úrovně III
V reakci na koflikty s Británií a Francií, jež okupovaly sousední krajiny, začal Siam (dnešní Thajsko) reorganizaci vojska v druhé polovině 19. století. Thajské královské námořnictvo (RTN) bylo založeno roku 1875, pod původním názvem Siamské královské námořnictvo. Navzdory královské podpoře, Siam neměl moderní válečné lodě až do konce 1. sv. v., kdy siamský lid daroval peníze králi Mongkutovi na zakoupení torpédoborce třídy-R (HMS Radiant) od Britského královského námořnictva. Ten byl přejmenován a uveden do služby jako RTNS Phra Ruang, coby nejmodernější loď provozovaná RTN.


Siam později zadal zakázku u japonských loděnic na postavení 2 pobřežních monitorů, 2 ponorek a několika torpédoborců. Tyto lodě byly zapleteny v převratu roku 1932, kdy byla absolutistická monarchie transformována v Thajskou konstituční monarchii, stejně jako ve Francouzsko-Thajské válce, kdy Thajsko využilo pádu Francie roku 1940 k opětovnému získání uzemí, o která přislo během konfliktů v 19. století. Ukončení Francouzsko-Thajské války bylo vyjednáno Japonskem a dohoda byla podepsána v Tokiu, 9. května 1941. Sotva o 7 měsíců později bylo Thajsko napadeno a podmaněno Japonskem a jeho vláda byla v lednu 1942 přinucena vyhlásit válku spojencům.

Konec 2. sv.v. v létě 1945 přinesl do jižní Asie další politický chaos. Porážka Japonska a oslabení evropských koloniálních sil dovolili mnoha zemím provést podstatné změny ve vedení. S podporou Sovětského svazu a Číny se začala šířit komunistická ideologie po celém území Indočínského poloostrova. Za pomoci Spojených států (a královského vlivu) bylo Thajsko schopno odolat komunistickému tlaku a připojilo se k Organizaci spojených národů (OSN). Jednotky RTN tak mohly bojovat jak v Korejské, tak ve Vietnamské válce (ve spolupráci s Jižní Koreou, respektive Jižním Vietnamem).

Dnes novodobé RTN pokračuje ve zlepšování celkových schopností a jako jediná jihoasijská země disponuje letadlovou lodí. Stejně jako v případě Tchaj-wanu, místní loděnice jsou schopny dodávat moderní fregaty a torpédoborce a nemusí je tedy kupovat na západě.


Torpédoborce

Styl hry

torpédoborec ROCS Shenyang, úroveň IV
Žádná z lodí, které tvoří větev Pan-Asijských torpédoborců, nepochází ze země, pod jejíž vlajkou ve World of Warships plují. Všechny trupy byly pořízeny v zahraničí, než se dostaly do nových asijských námořnictev. Proto je celá linie neobvyklou kombinací herních stylů, které se podobají stylům torpédoborců ostatních národů ve hře: Longjiang má kořeny v německém Císařském námořnictvu, Phra Ruang a Gadjah Mada sloužily v Royal Navy, Shenyang brázdil moře ve službách IJN, Fushun pochází z ruského námořnictva a linii zakončují trupy z druhoválečných přebytků amerického námořnictva. Výkon děl se mění trup od trupu, podle země původu. Jediným společným znakem všech Pan-Asijských torpédoborců jsou hloubková torpéda. Narozdíl od torpédometů jiných lodí, tato torpéda plují v hloubce 5-6 metrů, což znamená, že jimi nelze zasáhnout ostatní torpédoborce. Ale jsou smrtící pro bitevní lodě, letadlové lodě a většinu křižníků. Od lodi Hsienyang na úrovni VIII mají Pan-Asijské torpédoborce přístup k upravenému doplňku Přehledový radar (Zatímco je aktivní, odhaluje všechny nepřátelské lodě ve vymezeném okolí, nehledě na překážky (jako kouř nebo ostrovy)) (s kratším trváním a dosahem než u křižníků stejné úrovně), kerým mohou nahradit Kouřový generátor(Zatímco je aktivní, generuje kouř, blokující výhled spojencům i nepřátelům.).

Ship_PZSD106_Fu_Shun.png
VI Fushun
Ship_PZSD506_Anshan.png
VI Anshan  Doubloons
Ship_PZSD108_Hsien_Yang.png
VIII Hsienyang
Ship_PZSD208_Siliwangi_1959.png
VIII Siliwangi  Doubloons
Ship_PZSD508_LoYang.png
VIII Loyang  Doubloons
Ship_PZSD518_Fen_Yang.png
VIII Fenyang  Doubloons
Ship_PZSD598_Black_LoYang.png
VIII Loyang B  Doubloons
Ship_PZSD718_Warhammer_Ork.png
VIII Ship Smasha  Doubloons
Ship_PZSD111_Kunming.png
 Kunming

Ship_PZSC503_Ning_Hai.png
III Ning Hai  Doubloons
Ship_PZSC106_Rahmat.png
VI Rahmat
Ship_PZSC506_Huang_he.png
VI Huanghe  Doubloons
Ship_PZSC108_Harbin.png
VIII Harbin
Ship_PZSC508_Irian.png
VIII Irian  Doubloons
Ship_PZSC518_Martel_Wukong.png
VIII Wukong  Doubloons
Ship_PZSC109_Sejong.png
IX Sejong
Ship_PZSC509_Dalian.png
IX Dalian  Doubloons

Ship_PZSB509_Izumo_Bajie.png
IX Bajie  Doubloons
Ship_PZSB519_Alsace_Wujing.png
IX Wujing  Doubloons
Ship_PZSB529_Sun_Yat_Sen.png
IX Sun Yat-Sen  Doubloons

Ship_PZSA508_Saipan_Sanzang.png
VIII Sanzang  Doubloons
Kategorie: